The use of bone substitute (CERAMENT) in the treatment of benign bone tumors and tumor-like lesions

Wykorzystanie substytutu kostnego (CERAMENT) w leczeniu łagodnych nowotworów kości i zmian guzopodobnych

DOI: 10.31139/chnriop.2022.87.1.1

Abstract

Introduction. Treatment of benign bone tumors and tumor-like lesions is undertaken by numerous Orthopedic surgeons worldwide. Several treatment modalities exist including curettage and bone grafting. CERAMENT is a novel bioresorbable bone substitute used for grafting.

Aim. Assessment of preliminary result of treatment of benign bone tumors and tumors like lesions utilizing CERAMENT as a bone substitute. Analysis of therapeutic and diagnostic path and symptoms reported by patients with tumors and tumor-like lesions.

Materials and methods. To the retrospective study 38 patients undergoing curettage and bone substitution with CERAMENT® BONE VOID FILLER were included (26% of them were females). We utilized patients’ history. Each patient had an X-ray in the twelfth month after surgery, which was analyzed using the modified Neer classification. The follow-up was 24 months. 

Results. The unicameral bone cyst was the most commonly encountered lesion (36.8%). Pain was the most common symptom reported (28.9%). Half of all cases were discovered accidentally on X-rays ordered for a different indication. Nearly a quarter of the cases (23.7%) were complicated by pathologic fracture. The distribution of scores in modified Neer score was as follow: SCORE I- 52.6% SCORE II- 15.8% SCORE III-10.6% SCORE IV-2.6%. Complications of procedure were noted in 18.4% of patients. 10.5% of patients had serious discharge from the operated site, 7.9% of patients had surgical wound infection. One case of recurrence was noted.

Conclusions. Bone substitute – CERAMENT is suitable for use in the treatment of benign bone tumors and tumors like lesions. It is easy in application and is well tolerated by the patients. The problem is the relatively high rate of complications, mainly serous leakage from the wound.

Streszczenie

Wstęp. Leczenie łagodnych nowotworów kości i zmian guzopodobnych jest nierzadkim problemem w praktyce ortopedy. Istnieje wiele metod leczenia, jednakże podstawą jest wyłyżeczkowanie i wypełnienie zmiany kostnej substytutem. Jednym z nich jest CERAMENT.

Cel. Ocena wstępnych wyników leczenia łagodnych zmian kostnych z użyciem substytutu kostnego – CERAMENT. Analiza procesu diagnostyczno-terapeutycznego i objawów zgłaszanych przez chorych.

Materiał i metody. Do retrospektywnego badania włączono 38 chorych (26% kobiet) poddanych zabiegom wyłyżeczkowania łagodnych zmian kostnych i wypełnieniu substytutem kości (CERAMENT® BONE VOID FILLER). W badaniu wykorzystano dane z historii leczenia. Każdy z chorych miał w dwunastym miesiącu po operacji wykonane badanie RTG, które analizowane było z zastosowaniem zmodyfikowanej klasyfikacji Neer’a. Chorzy zostali poddani 24-miesięcznej obserwacji po leczeniu operacyjnym.

Wyniki. Najczęstszą zmianą była pojedyncza torbiel samotna (36,8%). Najczęściej zgłaszanym przez chorych objawem był ból okolicy zmiany (28,9%). W połowie przypadków zmiana kostna została rozpoznana przypadkowo, zazwyczaj w wyniku wykonania RTG z powodu urazu. W 23,7% przypadków zmiana doprowadziła do złamania patologicznego. Wyniki w klasyfikacji Neera: SCORE I – 52,6%, SCORE II – 15,8%, SCORE III – 10,6%, SCORE IV – 2,6%. Powikłania wystąpiły u 18,4% chorych. U 10,5% pacjentów wystąpił wyciek surowiczy z okolicy rany, u 7,9% chorych wystąpiła infekcja operowanej okolicy. W jednym przypadku nastąpił nawrót zmiany.

Wnioski. Substytut kości – CERAMENT może być bezpiecznie stosowany u osób z nowotworami łagodnymi kości i zmianami guzopodobnymi. Jest łatwy w użyciu i dobrze tolerowany przez chorych. Problemem pozostaje stosunkowo wysoki odsetek powikłań, w postaci wycieku surowiczego z rany.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020