Osteoid osteoma mimicking tuberculosis and juvenile idiopathic arthritis – a case report

Kostniak kostnawy w masce gruźlicy i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów – opis przypadku

DOI: 10.31139/chnriop.2022.87.1.6

Abstract

Osteoid osteoma is a common benign bone tumor. The classic presentation includes nocturnal pain that responds well to nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Osteoid osteoma can mimic many conditions, including juvenile idiopathic arthritis, infection, malignant neoplasm, and post-traumatic condition. We present the case of a 14-year-old girl with a months-long history of pain with limited mobility of the left hip joint. The patient was subject to several incorrect diagnoses followed by incorrect treatment pathways. Initially, a post-traumatic condition was diagnosed, then latent tuberculosis and juvenile idiopathic arthritis. Numerous hospitalizations, laboratory and imaging studies, and inappropriate treatment delayed the diagnosis and appropriate management by 2 years. Ultimately, a CT scan of the hip joints enabled the correct diagnosis to be made. Thermal ablation with intraoperative 3D navigation was utilized to successfully treat the lesion.

Streszczenie

Kostniak kostnawy jest częstym łagodnym nowotworem kości. Klasyczna prezentacja objawów obejmuje ból nocny, dobrze reagujący na niesteroidowe leki przeciwzapalne. Kostniak kostnawy może naśladować wiele schorzeń, m.in. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, infekcję, nowotwór złośliwy, stan pourazowy. Przedstawiamy przypadek 14-letniej dziewczynki z wielomiesięczną historią bólu z ograniczeniem ruchomości lewego stawu biodrowego. Pacjentka przeszła kilka nieprawidłowych ścieżek diagnostyczno-leczniczych. Początkowo rozpoznano stan pourazowy, następnie gruźlicę latentną oraz młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Liczne hospitalizacje, badania laboratoryjne, obrazowe oraz niedostosowane leczenie spowodowały opóźnienie rozpoznania i wdrożenie odpowiedniego postępowania o 2 lata. Ostatecznie wykonanie badania TK stawów biodrowych umożliwiło postawienie prawidłowego rozpoznania. Wyleczenie uzyskano za pomocą ablacji termicznej z śródoperacyjną nawigacją 3D.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020