Treatment outcomes for long bones osteomyelitis using an intramedullary nail coated with antibiotic-loaded polymethyl methacrylate – a preliminary report

Wyniki leczenia zapalenia kości długich gwoździem śródszpikowym powleczonym polimetakrylanem metylu z antybiotykiem – doniesienie wstępne

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.4.23

Abstract

Introduction. Inflammations of long bones are severe complications of fractures. The gradual development of industry and its automotive branch generates a higher number of injuries, including high-energy fractures, mostly open [1,2]. These injuries, which are primarily infected, despite the use of empirical antibiotic therapy, lead to osteomyelitis. Intramedullary nails coated with polymethyl methacrylate (PMMA) containing a targeted antibiotic help heal the inflammation and fixate bone fragments, providing biomechanical silence that facilitates bone union.

Objective. The aim of this study was to achieve healing of inflammation in patients after an open long bone fracture by using a high concentration of antibiotic targeted at the site of infection after prior thorough sequestrectomy.

Materials and methods. The study involved 10 patients with long bone osteomyelitis treated between 2016 and 2018 with intramedullary nails coated with antibiotic-loaded PMMA which were used after previous treatment failed. In all patients open fractures led to osteomyelitis. The infection was removed during surgery, a sequestrectomy and Judet procedure were performed, and then a nail with a targeted antibiotic was implanted.

Results. Complete healing of inflammation was achieved in 8 patients (80%), recurrence of inflammation was observed in 1 patient (10%), bone union was achieved in 3 patients (33%).

Conclusions. The effectiveness of long bone osteomyelitis treatment is contingent on prior elimination of inflammation focus, good condition of the skin and soft tissues, administration of local targeted antibiotic therapy and stabilization of bone fragments. The treatment involving intramedullary nails coated with antibiotic-loaded PMMA is the method of choice where other treatment modalities have failed.

Streszczenie

Wstęp. Zapalenia kości długich są ciężkimi powikłaniami leczenia złamań. Stopniowy rozwój przemysłu i motoryzacji powoduje wzrost liczby urazów, w tym wysokoenergetycznych, w większości przypadków otwartych [1,2]. Obrażenia te będące pierwotnie zakażonymi, pomimo zastosowania antybiotykoterapii empirycznej prowadzą do rozwoju zapalenia kości. Zastosowanie gwoździ śródszpikowych powleczonych polimetakrylanem metylu (PMMA) z antybiotykiem celowanym stwarza możliwość wygojenia procesu zapalnego oraz stabilizuje odłamy zapewniając ciszę biomechaniczną pozwalającą uzyskać zrost kostny.

Cel. Celem niniejszej pracy było uzyskanie wygojenia stanu zapalnego u chorych po otwartym złamaniu kości długich, poprzez zastosowanie wysokiego stężenia antybiotyku celowanego w miejscu infekcji po uprzednim wykonaniu dokładnej sekwestrektomii.

Materiał i metoda. Materiał stanowiło 10 chorych leczonych w latach 2016-2018 z powodu zapalenia kości długich metodą gwoździ śródszpikowych powleczonych PMMA z antybiotykiem, którą zastosowano po niepowodzeniach dotychczasowego leczenia. U wszystkich chorych do zapalenia doszło w wyniku złamania otwartego. Śródoperacyjnie usuwano ognisko infekcji, wykonywano sekwestrektomię, zabieg Judet, a następnie implantowano gwóźdź z antybiotykiem celowanym.

Wyniki. Całkowite wygojenie stanu zapalnego uzyskano u 8 chorych (80%), nawrót zapalenia u 1 chorego (10%), zrost kostny uzyskano u 3 chorych (33%). Wnioski. Warunkiem skuteczności leczenia zapalenia kości długich, jest uprzednia eliminacja ogniska zapalnego, dobry stan skóry i tkanek miękkich, zastosowanie miejscowej antybiotykoterapii celowanej oraz stabilizacja odłamów. Zastosowanie metody gwoździ śródszpikowych pokrytych PMMA z antybiotykiem, gdzie zawiodły inne metody leczenia jest metodą z wyboru.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020