Do people with overweight have bigger bones? Body mass index (BMI) and the size of the femoral head

Czy otyli ludzie mają większe kości? Wskaźnik masy ciała (BMI) a średnica głowy kości udowej

DOI: 10.31139/chnriop.2019.84.3.14

Abstract

Introduction. The study checked whether there is a relationship between an easily accessible parameter like Body mass index BMI and the diameter of the femoral head.

Material and methods. the data of 47 consecutively surgically treated patients from the Department of Orthopedics, Traumatology and Oncology of the Motor Mechanism of the Pomeranian Medical University who underwent total hip arthroplasty were analyzed. Patients were divided into two groups: group I – 26 women and group II – 21 men. The diameter of the femoral head was measured intraoperatively with a caliper. Body weight and height were measured the day before the planned surgery.

Results. Average age - 65.77 (± 13.84) years in women, 65.95 (± 11.61) years in men. Mean BMI - 27.57 (± 4.14) in women, 28.86 (± 4.80) in men. In group I (21 men) there was no statistically significant correlation between BMI and femoral head diameter (p = 0.305). However, there was a strong positive correlation (r = 0.6279, p = 0.02) between the height and diameter of the femoral head. In Group II (26 women), a moderately positive correlation (r = 0.4301, p = 0.028) was found between BMI and the diameter of the femoral head. In addition, there was a strong positive correlation between the diameter of the femoral head and height (r = 0.6873, p = 0.0001) and body weight, and the diameter of the femoral head (r = 0.5904, p = 0.01).

Conclusions. Men in comparison to women, despite similar mean BMI and age, had statistically significant (p = 0.000003) higher mean size of femoral head – diameter of femoral head in women = 47.65 (± 3.91) and men, 53.19 (± 2.74). Increased BMI suggests that the diameter of the femoral head is also larger, but only in women. However, a more universal parameter is growth because it showed a strong positive correlation with the value of the diameter of the femoral head in both the group of women and men.

Streszczenie

Wstęp. Badanie sprawdzało czy istnieje zależność między łatwo dostępnym parametrem jak Wskaźnik masy ciała (Body mass index) BMI a średnicą głowy kości udowej.

Materiał i metody. poddano analizie dane 47 kolejno leczonych operacyjnie pacjentów z Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego którzy przeszli zabieg całkowitej alloplastyki stawu biodrowego. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I – 21 mężczyzn i grupa II – 26 kobiet. Średnica głowy kości udowej została zmierzona śródoperacyjnie suwmiarką. Masa ciała oraz wzrost były mierzone dzień przed planowanym zabiegiem.

Wyniki. Średnia wieku – 65,77(±13,84) lat u kobiet, 65,95(±11,61) lat u mężczyzn. Średnie BMI – 27,57(±4,14) u kobiet, 28,86(±4,80) u mężczyzn. W grupie I (21 mężczyzn) nie wykazano istotnej statystycznie korelacji między BMI, a średnicą głowy kości udowej (p = 0,305). Jednakże wystąpiła silna dodatnia korelacja (r = 0,6279, p = 0,02) między wzrostem, a średnicą głowy kości udowej. W grupie II (26 kobiet) wykazano umiarkowanie dodatnią korelację (r = 0,4301; p = 0,028) między BMI, a średnicą głowy kości udowej. Dodatkowo wystąpiła silna dodatnia korelacja między średnicą głowy kości udowej, a wzrostem (r = 0,6873, p = 0,0001) oraz masą ciała, a średnicą głowy kości udowej(r = 0,5904, p = 0,01).

Wnioski. Mężczyźni w porównaniu do kobiet, pomimo zbliżonej wartości średniej BMI i wieku, mieli statystycznie istotnie (p = 0,000003) większą średnią wielkość głowy kości udowej – średnica głowy kości udowej odpowiednio u kobiet = 47,65 (±3,91) i mężczyzn 53,19 (±2,74). Zwiększone BMI pozwala sądzić, że średnica głowy kości udowej jest również większa, ale jedynie u kobiet. Jednak bardziej uniwersalnym parametrem jest wzrost gdyż wykazał on silną dodatnią korelację z wartością średnicy głowy kości udowej zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn.

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020