Vertebroplasty in spine metastatic disease partially destructing the posterior wall and pedicle – case presentation

Wertebroplastyka w przypadku przerzutu do kręgu z ubytkiem tylnej ściany i nasady – przypadek kliniczny

Abstract

Introduction

We report a case of patient with colon adenocarcinoma with metastatic lesion in vertebral body partially destructed in whom we performed the secure method of accomplishing the vertebroplasty. 

Material and methods

A 57-year-old male presented with a lumbar pain with left radicular component. He had been treated systemic chemotherapy. 

Results

Computed tomography imaging revealed that the one side osteolytic lesion at L4 vertebral body leads to the thinning the posterior wall with slight destruction of the pedicle. We performed L4 modifi ed vertebroplasty with the second needle constant underpressure. The CT control examination did not show signifi cant deterioration of the vertebral body height although lytic changes at the posterior wall with pedicle. 

Conclusions

The use of underpressure in the second needle during administration of cement during vertebroplasty in our opinion, has reduced the risk of destruction thinning part of the vertebra and provide an adequate volume of cement needed to the vertebral body supportive function. 

Streszczenie

Wstęp

Przedstawiamy przypadek chorego z rakiem jelita grubego z przerzutami do trzonu kręgu z częściową destrukcją, u którego przeprowadzono wertebroplastykę z zabezpieczeniem przed dalszą destrukcją kręgu. 

Materiał i metody

57-letni chory zgłaszający ból okolicy lędźwiowej z komponentą radikulopatii lewostronnie. Dotychczas leczony chemioterapią. 

Wyniki

Tomografi a komputerowa wykazała zmianę lityczną trzonu kręgu L4 prowadzącą do ścieńczenia tylnej ściany z niewielką destrukcją nasady. Wykonaliśmy wertebroplastykę kręgu L4 zmodyfi kowaną o zastosowanie drugiej igły pod stałym podciśnieniem. Badanie pooperacyjne tomografi i komputerowej nie wykazało znaczącego zmniejszenia wysokości trzonu kręgu mimo obecności litycznych zmian w tylnej ścianie i nasadzie. 

Wnioski

Zastosowanie podciśnienia w drugiej igle podczas podawania cementu podczas wertebroplastyki naszym zdaniem pozwoliło zmniejszyć ryzyko destrukcji ścieńczałych części kręgu i podanie odpowiedniej objętości cementu potrzebnej do podtrzymania trzonu kręgu. 

Wersja elektroniczna artykułu:
Wersja papierowa czasopisma:
ISSN 0009-479X
MNiSzW - 6; IC - 77,53
Wersja papierowa:
Zamów aktualny rocznik
Zamów aktualny rocznik Bądź na bieżąco
1/2022
4/2021
3/2021
2/2021
1/2021
3/2020